Aansprakelijkstelling

Laat een vennootschap een belastingschuld onbetaald en is er geen vermogen waarop de Belastingdienst de schuld kan verhalen, dan kent de invorderingswet mogelijkheden om daarvoor een derde aansprakelijk te stellen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een van de bekendste aansprakelijkstellingen in de invorderingswet is de bestuurdersaansprakelijkheid.

Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor door de vennootschap onbetaald gelaten omzet- of loonbelastingschulden.

Betalingsonmacht

De wet is behoorlijk hard. De vennootschap moet aan de Belastingdienst melden als de belastingschulden niet kunnen worden betaald. Wordt niet of niet tijdig gemeld dan wordt aangenomen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijk gehouden bestuurder mag dan alleen dan tegenbewijs leveren als hij bewijst dat het niet (tijdig) melden niet aan hem te wijten is.

Inleneraansprakelijkheid

Een andere bekende aansprakelijkstelling is de inleneraansprakelijkheid. Via deze aansprakelijkheid kunt u aansprakelijk worden gehouden voor loonheffingen van personeel die u via een derde, een uitzendbureau/ onderaannemer, inhuurt. U kunt het risico beperken door een deel van de betaling rechtstreeks aan de belasting te voldoen. Hiermee wordt voorkomen dat tweemaal moet worden betaald.

Bezwaar

Wordt u aansprakelijk gesteld dan staat u niet geheel met lege handen u kunt hiertegen net als tegen een belastingaanslag binnen zes weken bezwaar maken.  Zie eveneens bezwaar.

Daarnaast kunt u de onderliggende belastingaanslagen indien deze niet eerder zijn beoordeeld door een rechter in volle omvang aanvechten.

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.