Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen, lopen eerder risico om zelf voorwerp van onderzoek door Belastingdienst en FIOD te worden dan een aantal jaren geleden.

In de eerste plaats omdat de mogelijkheden om anderen dan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige te beboeten aanzienlijk zijn uitgebreid, maar ook omdat het strafrecht sinds enige jaren niet langer als sluitstuk van de handhavingsketen wordt gezien maar als een van de mogelijke handhavingsvormen.

Een eenvoudig te constateren beboetbaar- en strafbaar feit is bijvoorbeeld het niet indienen van een suppletie nadat bekend is geworden dat er nog een bedrag aan omzetbelasting moet worden voldaan, veelal nadat de jaarrekening is opgemaakt.

Ook worden belastingadviseurs steeds vaker aan de tand gevoeld over namens belastingplichtige ingediende aangiften.

Van belang is om uw rechten en plichten dan goed op een rij te hebben. Voor nadere informatie over de spelregels bij een onderzoek door de FIOD/OM klik hier

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

belastingdienst-tips

5 Tips hoe om te gaan met een onderzoek door FIOD

Als verdachte worden aangemerkt door het Openbaar Ministerie en FIOD is altijd vervelend en ingrijpend, maar het is van belang het hoofd koel te houden.
Bent u verdachte in een onderzoek door FIOD/OM, dan weet u met deze 5 tips bij de hand hoe u moet handelen.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.