Beroep

Bent u het met de uitspraak op bezwaar niet eens? Dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. Betreft het een zaak tegen de Rijksbelastingdienst dan is er een van de volgende vijf rechtbanken bevoegd (afhankelijk van waar u woont):

-Rechtbank Noord-Holland/locatie Haarlem;

-Rechtbank Den Haag;

-Rechtbank Noord-Nederland/locatie Groningen;

-Rechtbank Zeeland-West-Brabant/locatie Breda;

-Rechtbank Gelderland/locatie Arnhem

 

Termijn

De termijn voor het indienen van een beroep is net als bij bezwaar 6 weken. Bijvoorbeeld: U ontvangt een uitspraak op bezwaar met een dagtekening 30 april 2018 dan vangt de 6 weken termijn aan op dinsdag 1 mei 2018.

 

Motivering 

In het beroepschrift dient u aan te geven waarom u het niet eens bent met de uitspraak op bezwaar. Bij het motiveren van het beroep is het vooral van belang voor ogen te houden wie nu bewijs moet leveren. In belastingprocedures draait het namelijk vaak niet om de vraag hoe de wet moet worden uitgelegd, maar om wat er is gebeurd?

Daarnaast moet u een kopie van de uitspraak op bezwaar meesturen.

Betreft het een onderneming? Voeg dan ook een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij.

Verloop procedure

Hebt u beroep ingesteld tegen een uitspraak op bezwaar dan zal de Belastingdienst daarop reageren door middel van een verweerschrift.

Een kopie van het verweerschrift wordt aan u doorgestuurd en als u dat wilt kunt u daarop reageren.

Daarna zal door de rechter een zitting worden gepland in het gerechtsgebouw. U kunt daarbij aanwezig zijn maar dat is niet verplicht. In de uitnodiging van de rechtbank wordt de procedure rondom de zitting uitgelegd. Ik zou u daarom willen adviseren de uitnodiging zorgvuldig door te lezen. Tijdens deze mondelinge behandeling van het beroep kunt u nogmaals kort aangeven waarom het standpunt van de Belastingdienst naar uw mening niet juist is.

Uitspraak rechtbank

Na de mondelinge behandeling zal de rechter het onderzoek sluiten en een uitspraak aankondigen. Deze uitspraak ontvangt u in beginsel 6 weken na de zitting, maar kan worden verlengd met nog eens 6 weken. Wordt de uitspraaktermijn verlengd dan krijgt u daarvan een schriftelijk bericht.

Wilt u een vrijblijvend advies? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.