Betalingsregeling en kwijtschelding

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een belastingschuld niet tijdig kan worden voldaan. De afgelopen jaren zagen we bijvoorbeeld belastingschulden ontstaan als gevolg van de economische crisis. Veel ondernemers hadden in die tijd moeite om het hoofd boven water te houden bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers failliet gingen. Een aantal van die ondernemers heeft nu moeite om de in de crisis jaren opgebouwde achterstanden weer in te lopen.

Een schuld kan ook ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld een boekenonderzoek. Bedragen kunnen enorm gaan cumuleren als er meerdere correcties (naast loonheffingen ook omzetbelasting en inkomstenbelasting) plaatsvinden waarbij ook nog hoge boetes worden opgelegd.

Het kan dan zinvol zijn om te kijken of er mogelijkheden zijn om een betalingsregeling met de belastingdienst te treffen. Is de omvang van de schuld van dien aard dat afbetaling binnen redelijke termijn niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan worden gekeken of de schuld in aanmerking komt voor een kwijtschelding/sanering.

Kom in actie

Heeft u belastingschulden wacht niet tot de belastingdeurwaarder voor executie (link) aan de deur staat, maar ga tijdig na of het mogelijk is om tot een vergelijk te komen met de Belastingdienst.

Check hier de mogelijkheden voor het treffen van een regeling of de mogelijkheid van een kwijtschelding:

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.