Bezwaar maken Belastingdienst

Wanneer u van de Belastingdienst een aanslagbiljet of een beschikking (boete, informatiebeschikking) ontvangt waarmee u het niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Termijn

Het bezwaar moet binnen 6 weken na de dagtekening van het biljet of beschikking worden ingediend. Bij voorkeur stuurt u het bezwaar per aangetekende post, zodat u over een bewijs van verzending beschikt.

Motivering

Een andere belangrijke eis is de motiveringsplicht. Een bezwaarschrift wordt pas in behandeling genomen als het is gemotiveerd.

Het motiveren van een bezwaarschrift houdt in dat u aangeeft waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag, boete, informatiebeschikking etc.

Hoorgesprek

Als de Belastingdienst niet voornemens is om aan uw bezwaren tegemoet te komen, kunt u worden gehoord door de inspecteur.

Anders dan in het overige bestuursrecht geldt in het belastingrecht dat u alleen gehoord hoeft te worden als u daarom hebt gevraagd. Verzoek in een bezwaarschrift om te worden gehoord. U kunt op een later moment daar altijd nog vanaf zien.

Uitspraak

De Belastingdienst moet binnen 6 weken na de motivering van het bezwaar uitspraak doen. Deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd. Verdere verlenging is met u instemming mogelijk.

Wilt u vrijblijvend laten checken of uw bezwaar kans van slagen heeft?

Stuur uw gegevens, upload eventueel uw aanslagbiljet en geef kort aan wat er aan de hand is en waarom u overweegt bezwaar in te dienen.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.