Boete Belastingdienst

Niet tijdig doen van aangifte

Wordt de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd gedaan dan kan een boete van maximaal €5.200 worden opgelegd. Een boete die makkelijk te voorkomen is door op tijd aangifte te doen of uitstel voor het doen van aangifte vragen.

Mocht u toch te maken krijgen met een boete maak dan bezwaar. De boete wordt door het systeem opgelegd. Er is dus niemand die nagaat of die boete in dit geval wel op zijn plaats is.  Hoe hoger de boete hoe eerder deze te hoog zal zijn.

Kijk voor verdere informatie over bezwaar en mogelijkheid om uw bezwaarmogelijkheden te checken ook bij de informatie onder bezwaar.

Te laat betalen van belasting

Een boete wegens te laat betalen zien we in de praktijk voornamelijk bij de naheffing van omzetbelasting of bij de naheffing van niet (op tijd) betaalde loonheffingen, bijvoorbeeld wegens het niet aangeven van privé gebruik van de auto.

Meestal gaat aan de naheffing van omzetbelasting of loonheffingen een boekenonderzoek door de Belastingdienst vooraf.

Ook tegen een boete wegens te laat betalen kan bezwaar worden gemaakt en is in de meeste gevallen zinvol om te doen. Klik voor verdere informatie over de bezwaarprocedure en de vrijblijvende check op link. Ga naar bezwaar.

Onjuiste aangifte

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst het niet eens is met de aangifte zoals die door u is gedaan. Dat kan gaan om de toepassing van een vrijstelling of aftrekpost. Het kan ook zijn dat de Belastingdienst meent dat u niet al het verdiende inkomen hebt aangegeven.

Afhankelijk van het moment waarop de Belastingdienst dat ontdekt wordt een aanslag of een navorderingsaanslag opgelegd. Daarbij kan ook een boete worden opgelegd als er sprake is van opzet en/of grove schuld. De opzet of de grove schuld moet door de Belastingdienst worden bewezen.

Het maken bezwaar tegen een dergelijke boete loont in veel gevallen en is dus aan te raden. Kijk voor meer informatie over bezwaar en de vrijblijvende check onder bezwaar.

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.