vergrijpboete

De spelregels bij beboeting 2

In mijn vorige blog over beboeting ben ik ingegaan op de spelregels bij het opleggen van een vergrijpboete. Voor het opleggen van een vergrijpboete is opzet of grove schuld vereist. De inspecteur moet dat bewijzen. In een van de reacties op deze blog werd aangegeven dat deze regels niet van toepassing zijn als sprake is van een zogenoemde verzuimboete. Dat is correct. In deze tweede blog over beboeting zal ik daarom ingaan op de spelregels bij het opleggen van een verzuimboete.

De belangrijkste verzuimboeten in de belastingwetgeving hebben betrekking op het niet tijdig doen van aangifte of het niet tijdig betalen van belastingen.

Hebt u bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting nog niet gedaan en hebt u nog geen aanmaning ontvangen dan kunt u beter alsnog de aangifte per omgaande indienen. Wacht u de aanmaning namelijk af en doet u dan vervolgens niet binnen de daarin gestelde termijn alsnog aangifte dan kunt u een boete opgelegd krijgen van maximaal €5278. Op basis van beleid zal niet direct het wettelijk maximum worden opgelegd maar de boetes lopen tegenwoordig fors op.

Anders dan bij vergrijpboeten is voor het opleggen van een verzuimboete geen opzet of grove schuld vereist en dat betekent dat de enkele constatering dat de aangifte te laat is ingediend tot het opleggen van een boete zal leiden.

Hetzelfde heeft te gelden voor betalingsverzuimen. Is de betaling niet uiterlijk op de laatste dag van de termijn waarbinnen moet zijn betaald door de belastingdienst ontvangen dan kan ook een boete van maximaal €5278 worden opgelegd. De overtreding is zeer eenvoudig te constateren en voor de beboeting is in beginsel voldoende dat niet tijdig is betaald.

Mocht u met een verzuimboete geconfronteerd worden, gaat u dan na of er naar uw mening omstandigheden zijn aan te voeren die tot vernietiging dan wel matiging van de boete moeten leiden. Te denken valt hierbij aan persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, maar ook financiele omstandigheden kunnen in bepaalde gevallen tot matiging leiden.

Als u meent dat er omstandigheden zijn aan te voeren op grond waarvan de boete moet worden gematigd, dient u dan tijdig een bezwaarschrift in en breng de feiten en omstandigheden zo volledig mogelijk naar voren. De belastingdienst hoeft van de belastingrechter namelijk niet zelfstandig naar strafverminderende omstandigheden op zoek te gaan. Met andere woorden als u niets doet, zal de boete worden gehandhaafd en ingevorderd worden.