belastingcontrole

Belastingdienst komt controleren 2

Niet zelden volgen uit een boekenonderzoek correcties op eerder aangegeven omzet en inkomen. Door veelal de cumulatie van heffingen (inkomstenbelasting, omzetbelasting etc) kunnen die bedragen al dan niet met boeten behoorlijk oplopen.

De voorgenomen correcties zijn vaak gebaseerd op bepaalde vermoedens van de belastingdienst, concreet bewijs hebben ze niet. Vaak wordt die stelling onderbouwd met het argument dat de administratie niet controleerbaar is en dat de belastingdienst dus wel een inschatting gebaseerd op vermoedens heeft moet maken. Die inschatting zal veelal niet in uw voordeel uitpakken.

Dat betekent dat de heffing die daarop is gebaseerd betrekkelijk eenvoudig te bestrijden is. U moet dat dan wel doen! U kunt dat doen door naar voren te brengen hoe een en ander is gelopen, bij voorkeur met bewijs. Heeft u geen schriftelijk bewijs, verklaringen (van derden) gelden ook als bewijs.

Daarnaast worden zoals gezegd naast correcties ook vaak boeten wegens opzet of grove schuld opgelegd. Het bewijs daarvoor moet door de inspecteur worden geleverd. Niet zelden loopt dat bij de belastingrechter verkeerd af voor de belastingdienst.

Met andere woorden het bestrijden van de correcties met boeten heeft zin. Laat u dus niet verleiden een vaststellingsovereenkomst of een akkoordverklaring met de belastingdienst te tekenen. Akkoord gaan met een voorstel van de belastingdienst kan namelijk altijd nog!

Advies nodig? Bel met Diana Jansen op 06 414 76 999.

belastingcontrole

Belastingdienst komt controleren

Komt de belastingdienst uw administratie controleren dan wordt vaak ook de opzet van de administratie bekeken.

De vraag is dan hoe ver mag de belastingdienst daarin gaan?

Wet- en regelgeving stellen geen concrete eisen aan de opzet van de administratie. De opzet is ook sterk gebonden aan de aard en omvang van de onderneming. Van een multinational wordt een andere opzet verwacht dan van een bakker op de hoek.

Vereist is dat uit de administratie de rechten en de plichten van de onderneming moeten volgen en de administratie binnen een redelijke termijn controleerbaar is.

Op beide punten geeft de belastingdienst wel vaak ongevraagde dwingende adviezen. De belastingdienst ziet graag dat de administratie digitaal wordt gevoerd, zodat een controle eenvoudig en snel kan worden uitgevoerd.

Op zichzelf begrijpelijk vanuit het oogpunt van de belastingdienst, maar indien de administratie niet volledig digitaal wordt gevoerd, houdt dat niet direct in dat de administratie niet deugt.

Indien u bijvoorbeeld bepaalde software gebruikt maar niet alle functies daarvan toepast, betekent dat niet dat uw administratie niet klopt. De belastingdienst kan en mag u niet verplichten alle functies van software te gebruiken. Indien de belastingdienst u dat adviseert, moet dat echt als een vrijblijvend advies worden gezien. U bent daar niet aan gebonden.

Wel is het zo dat de digitale gegevens die u wel hebt volledig bewaard moeten worden, zonodig op detail niveau. Dat geldt ook als u daarvoor een extra software module moet aanschaffen die opslag mogelijk maakt. U kocht vroeger immers ook een kast om de ordners in op te slaan.

Advies nodig? Bel naar Diana Jansen op 06 414 76 999

suppletie-aangifte-omzetbelasting

Tot wanneer kan of moet ik een suppletie omzetbelasting indienen?

Deze vraag wordt regelmatig aan mij gesteld

Het indienen van een suppletie aangifte omzetbelasting moet worden ingediend als u constateert dat de afgelopen 5 kalenderjaren een aangifte onjuist of onvolledig hebt gedaan waardoor te weinig belasting is betaald.

De termijn van 5 jaren sluit aan bij de wettelijke naheffingstermijn. Het doen van een suppletie buiten die termijn is weinig zinvol omdat de belastingdienst deze belastingschuld niet meer kan formaliseren in een naheffingsaanslag.

U moet de suppletie voorts doen voordat u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend is geworden. Dat moment is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Krijgt u een vragenbrief van de inspecteur of is er een boekenonderzoek gaande over de omzetbelasting dan bent u veelal te laat.

Naast het opleggen van een naheffingsaanslag kan de inspecteur u dan een boete opleggen wegens het niet of te weinig betalen van omzetbelasting en een boete voor het niet nakomen van de verplichting van een suppletie aangifte.

De inspecteur moet in het laatste geval dan wel bewijzen dat u van de onjuistheid dan wel onvolledigheid van de aangifte op de hoogte was.