suppletie-aangifte-omzetbelasting

Tot wanneer kan of moet ik een suppletie omzetbelasting indienen?

Deze vraag wordt regelmatig aan mij gesteld

Het indienen van een suppletie aangifte omzetbelasting moet worden ingediend als u constateert dat de afgelopen 5 kalenderjaren een aangifte onjuist of onvolledig hebt gedaan waardoor te weinig belasting is betaald.

De termijn van 5 jaren sluit aan bij de wettelijke naheffingstermijn. Het doen van een suppletie buiten die termijn is weinig zinvol omdat de belastingdienst deze belastingschuld niet meer kan formaliseren in een naheffingsaanslag.

U moet de suppletie voorts doen voordat u weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend is geworden. Dat moment is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Krijgt u een vragenbrief van de inspecteur of is er een boekenonderzoek gaande over de omzetbelasting dan bent u veelal te laat.

Naast het opleggen van een naheffingsaanslag kan de inspecteur u dan een boete opleggen wegens het niet of te weinig betalen van omzetbelasting en een boete voor het niet nakomen van de verplichting van een suppletie aangifte.

De inspecteur moet in het laatste geval dan wel bewijzen dat u van de onjuistheid dan wel onvolledigheid van de aangifte op de hoogte was.

informatiebeschikking

U ontvangt een informatiebeschikking. Wat kunt u doen?

De inspecteur heeft de bevoegdheid gekregen een informatiebeschikking te nemen. Tegen de informatiebeschikking kunt u bezwaar maken en na afwijzing daarvan beroep instellen.

Moet u dat doen als u zo’n informatiebeschikking krijgt? U hoeft op basis van deze beschikking immers geen belasting of een boete te betalen dus waarom zou u bezwaar maken?

Niets doen is echter een onverstandig besluit en heeft vergaande consequenties.

Stel de inspecteur vindt dat uw administratie niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De inspecteur verwerpt dan de administratie en zal de winst die u op basis van die administratie heeft berekend niet accepteren.

De inspecteur zal de winst vervolgens zelf gaan schatten. U kunt er vanuit gaan dat de schatting van de inspecteur van de winst hoger uitpakt dan uzelf had berekend. De te betalen belasting wordt dus ook hoger.

Heeft de inspecteur een informatiebeschikking genomen waarbij hij vaststelt dat de administratie niet deugt en maakt u geen bezwaar dan gaat de rechter er vanuit dat de bewering van de inspecteur klopt en dat de administratie dus onjuist is.

U kunt in de procedure over de hoogte van de winst en de belastingschuld die beslissing van de inspecteur niet meer aan de belastingrechter voorleggen.

Gevolg van die onjuiste administratie is vervolgens niet alleen dat u dan moet bewijzen dat de door de inspecteur berekende winst te hoog is, maar ook aan de zwaarte van het bewijs worden veel zwaardere eisen gesteld.

Was er geen informatiebeschikking geweest of had de rechter in een procedure hierover, de informatiebeschikking vernietigd dan had de inspecteur moeten bewijzen dat zijn hogere winstberekening klopt.

Doet u niets tegen de informatiebeschikking dan komt u in de procedure over de belastingaanslag dus met 3-0 achter te staan.
Niet alleen wordt uw administratie als onjuist aangemerkt, u moet vervolgens ook nog gaan bewijzen dat de belastingaanslagen niet kloppen en aan de zwaarte van dat bewijs worden zeer zware eisen gesteld.

U moet deze achterstand voorkomen door onmiddellijk bezwaar te maken als u een informatiebeschikking ontvangt. U hebt dan in ieder geval genoeg tijd om de consequenties van de beschikking te overzien en om zonodig advies in te winnen.