Executie door de Belastingdienst

Wanneer een belastingschuld niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zal het invorderingstraject gaan lopen.

Dat traject houdt in dat nadat de betalingstermijn is verstreken een herinnering wordt verstuurd, daarna een aanmaning en vervolgens wordt er een dwangbevel betekend.

Wordt er dan nog niet betaald dan komt de belastingdeurwaarder langs om beslag op uw spullen te leggen. Blijft betaling dan nog steeds uit dan volgt een openbare executieverkoop door de Belastingdienst.

De ervaring leert dat vaak pas kort voor de aangekondigde verkoop wordt gezocht naar mogelijkheden om de executie te voorkomen.

Hoewel er dan nog wel mogelijkheden zijn om de executie te annuleren zoals het verzoeken om een regeling of het uitbrengen van een verzetdagvaarding, raden wij u aan om niet tot het laatste moment te wachten.

Hebt u een belastingschuld die u niet in een keer kunt voldoen? Laat ons vrijblijvend de mogelijkheden voor een betalingsregeling of kwijtschelding nagaan. Mocht u onverhoopt wel in de situatie terecht zijn gekomen waarbij op korte termijn een executieverkoop gepland staat dan kunt u het formulier ook invullen of direct telefonisch contact opnemen met Diana Jansen op telefoonnummer 06 414 76 999.

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.