Informatieverzoek, informatiebeschikking en boekenonderzoek

Informatieverzoek

De Belastingdienst heeft ruime bevoegdheden om inlichtingen te vragen. Dat betekent dat u in veel gevallen de gevraagde informatie moet verstrekken. U bent ook verplicht om aan een verzoek dergelijk gevolg te geven. Het niet verstrekken van de gevraagde informatie kan vervelende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de bewijslastverdeling.

Informatiebeschikking
Wordt de gevraagde informatie niet verstrekt dan kan de inspecteur een zogeheten informatiebeschikking nemen. In deze beschikking stelt hij vast dat er informatie is gevraagd maar dat deze niet is ontvangen. U krijgt dan nogmaals gelegenheid de gevraagde informatie te verstrekken. Wordt de informatie dan niet alsnog verstrekt dan moet u bewijzen dat de belastingaanslag die daarna wordt opgelegd onjuist is. Die bewijspositie is een stuk vervelender dan u in eerste instantie wellicht zult vermoeden. Veel procedures waarbij dit speelt worden door de belastingplichtigen in een later stadium verloren.

U hoeft uiteraard alleen de informatie te verstrekken waarover u kunt beschikken. Verwacht wordt wel dat u enige moeite doet om die informatie te verkrijgen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de informatiebeschikking dan kunt u daartegen bezwaar maken. Kijk onder bezwaar voor nadere informatie over dat onderwerp.

Boekenonderzoek 

Bent u ondernemer dan bent u verplicht een administratie bij te houden. Uit deze administratie moet ten alle tijden uw rechten en verplichtingen kunnen worden afgeleid. Dat betekent dat u inzicht heeft in uw administratie. Met andere woorden, u weet wat er financieel speelt binnen uw organisatie.

Daarnaast moet de administratie voor de Belastingdienst binnen een redelijke termijn controleerbaar zijn. Met de verdergaande digitalisering zal dat steeds eenvoudiger worden.

Mocht u overgaan op een nieuw digitaal systeem dan moet u ervoor zorgen dat de ‘oude’ administratie raadpleegbaar blijft tot 7 jaren terug.

Wilt u weten wat uw administratie in ieder geval moet bevatten? Download hier de checklist (pdf)

Concludeert de Belastingdienst dat de administratie (ernstige) gebreken bevat dan zal de inspecteur vinden dat de administratie niet als basis voor de winstberekening kan dienen. Bijvoorbeeld een groot deel van u inkomsten ontvangt u contant maar er is geen kasadministratie. De Belastingdienst zal dan niet na kunnen gaan of u al uw inkomsten in de aangifte hebt opgenomen.

In verband met de geconstateerde gebreken kan de Belastingdienst een informatiebeschikking nemen, waartegen u bezwaar kunt maken.

Suppletie omzetbelasting

Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om bepaalde feiten die zich hebben voorgedaan of zich zullen gaan voordoen op eigen initiatief te melden bij de Belastingdienst.

Dat geldt onder meer voor de suppletie omzetbelasting. Komt u er op enig moment achter dat er te weinig of te veel omzetbelasting is betaald dan moet u dat via digitale weg melden bij de Belastingdienst. Veelal zal dat bij het opmaken van de jaarstukken naar voren komen.

Meldt u dat niet en de Belastingdienst komt daar zelf achter dan kunt u voor het niet melden een boete krijgen van maximaal 100% van de te weinig betaalde belasting. Ook kunt u hiervoor strafrechtelijk worden gevolgd. Dat laatste zien we in de praktijk steeds vaker.

U kunt tegen de boete bezwaar maken. Hoe u dat doet leest u onder bezwaar.

Wilt u direct nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op via telefoonnummer 020 2441622.

Andere expertises

Informatieverzoek / boekenonderzoek

Hebt u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen of heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek aangekondigd en wilt u weten wat u rechten en plichten zijn? Klik dan hier voor meer informatie

Bezwaar

Ontvangt u een belastingaanslag of een beschikking van de Belastingdienst en bent u het daar niet mee eens dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe u dat doet en binnen welke termijn het bezwaar moet zijn ingediend leest u hier.

Beroep

U gaat er niet vanuit maar het kan voorkomen dat de Belastingdienst uw standpunt niet volgt en het bezwaar afwijst. U staat dan niet met lege handen u kunt daartegen beroep instellen bij de rechtbank. Klik hier voor meer informatie en een vrijblijvende check.

Boete

De Belastingdienst kan naast een belastingaanslag ook een boete opleggen. Een boete kan bijvoorbeeld worden opgelegd als u de aangifte inkomstenbelasting niet tijdig hebt ingediend. Heeft de Belastingdienst een boete opgelegd of hebt u een voornemen daartoe ontvangen en wilt u weten wat u hiertegen kunt doen? Klik hier voor meer informatie.

Betalingsregeling / kwijtschelding

Hebt u openstaande belastingschulden die u niet in een keer kunt voldoen dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een betalingsregeling of wellicht komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Check hier of u voor een betalingsregeling of kwijtschelding in aanmerking komt.

Verkoop / executie door de Belastingdienst

De dwanginvordering gaat lopen als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald. Na de herinnering, de aanmaning en de betekening van het dwangbevel volgt beslaglegging en executie door de Belastingdienst. Hoe u dat kunt voorkomen leest u hier.

FIOD / Strafrecht

Als de FIOD bij u een inval doet of als u wordt opgeroepen of wordt meegenomen voor verhoor door de FIOD zijn er andere regels van toepassing dan bij de belastingheffing. Ook steeds meer belastingadviseurs krijgen hiermee te maken. Lees hier met welke regels u te maken krijgt.

Belastingadviseurs, accountants etc.

Belastingadviseurs, accountants en anderen die aangiften namens belastingplichtigen verzorgen lopen zelf ook risico om voorwerp van onderzoek door Belastingdienst of FIOD te worden. Voor nader informatie klik hier.

Tax Studio Academy voor professionals

Bij de uitoefening van de fiscale praktijk loopt men al snel tegen problemen van formele/procesrechtelijke aard aan. Gelet op de toegenomen complexiteit is het speelveld waarbinnen het formele recht zich afspeelt niet altijd meer volledig te overzien. Tax Studio biedt verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.