belastingcontrole

Het instellen van beroep; wat brengt dat met zich mee?

-Wat is het risico als u beroep instelt?
U loopt weinig risico, door het instellen van beroep kan uw positie niet verslechteren.
Met andere woorden de belastingaanslag kan gelijk blijven of omlaag, maar niet worden verhoogd.

Als het beroep gegrond is, dan hebt u recht op een vergoeding van de reiskosten op basis van de tarieven die gelden voor het openbaar vervoer 2e klas.
Daarnaast hebt u als sprake is van een gegrond beroep recht op een vergoeding omdat u door de aanwezigheid bij zitting inkomsten bent misgelopen, de zogeheten verletkosten.
Wordt u bijgestaan door een gemachtigde dan worden bij een gegrond beroep ook een deel van die kosten vergoed.
Mocht u het beroep onverhoopt verliezen dan wordt u niet in de kosten van de Belastingdienst veroordeeld.

-Hoe stelt u beroep in?
U kunt binnen 6 weken na de dag van de dagtekening van de uitspraak op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank. In de uitspraak kunt u lezen bij welke rechtbank u dat moet doen.

Bent u ondernemer? Voeg dan naast een kopie van de uitspraak op bezwaar ook altijd een kopie van het uittreksel van het handelsregister uit de Kamer van Koophandel bij.

U kunt het beroep het beste per aangetekende post aan de rechtbank versturen. U hebt dan altijd een bewijs wanneer het is verzonden en wanneer het door de rechtbank is ontvangen. U ontvangt van de rechtbank wel een ontvangstbevestiging maar die kan wel even op zich laten wachten.

-Hoe verloopt meestal de (verdere) beroepsprocedure?
Hebt u bij het instellen van beroep direct aangegeven waarom u het niet met de uitspraak van de Belastingdienst eens bent, dan zal de rechtbank het beroep direct doorsturen aan de Belastingdienst met daarbij het verzoek een reactie in de vorm van een verweerschrift in te dienen. Daarbij moet de Belastingdienst ook alle stukken meesturen die zich in zijn dossier bevinden.

Hebt u niet direct aangegeven waarom u het met de uitspraak niet eens bent dan zal de rechtbank u, voordat het wordt doorgestuurd, eerst gelegenheid geven de gronden van het beroep aan te geven. Doet u dat binnen de verleende termijn van meestal 4 weken anders wordt u beroep niet in behandeling genomen.

Nadat de rechtbank het verweerschrift met stukken van de Belastingdienst heeft ontvangen, zal het aan u worden toegestuurd. U kunt hierop schriftelijk reageren maar u kunt daarmee ook wachten tot de mondelinge behandeling.

Alleen als u nog nadere stukken anders dan uw reactie wilt indienen kunt u dat tot uiterlijk 11 dagen voor de zitting probleemloos doen. Daarna kan de rechter de stukken weigeren.

-Wat kunt u verwachten bij een zitting?
Als het dossier compleet is wordt er een mondelinge behandeling gepland. Wanneer de zaak zal worden behandeld, hangt meestal af van hoeveel zaken er nog bij de rechtbank op de plank liggen.

De meeste belastingzaken worden bij de rechtbank behandeld door één rechter en een griffier. Uiterlijk 3 weken voor de mondelinge behandeling ontvangt u een uitnodiging met daarin vermeld datum, tijdstip en adres waar het beroep wordt behandeld. Meestal vermeldt de uitnodiging ook de naam van de rechter die de zaak zal behandelen.

Bij aankomst bij het Paleis van Justitie kunt u zich melden bij de receptie en wordt aangegeven bij welk balienummer u moet zijn. Daarna volgt een security check en kunt u doorlopen naar de bodebalie.
Bij deze balie bevindt zich een bode waar u zich kunt melden. De bode zal uw naam noteren en u roepen als de zaak begint. Hij zal daarbij aangeven in welke zaal de zaak wordt behandeld.

Bij binnenkomst zal de rechter u aanwijzen waar u kunt plaatsnemen. Als iedereen zit en is uitgepakt zal de rechter de mondelinge behandeling openen en nagaan wie er namens partijen is verschenen.

Tijdens de zitting krijgt u gelegenheid om het beroep nader toe te lichten, dat kunt u doen door middel van een pleitnota/schriftelijk stuk dat u hebt voorbereid maar mag ook zonder, gewoon uit de losse pols.
De inspecteur krijgt vervolgens gelegenheid om op de toelichting te reageren.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn in het dossier dan zal de rechter vragen stellen aan de Belastingdienst, aan u of aan beiden. Daarna mogen beide partijen nog eenmaal reageren waarna de rechter het onderzoek ter zitting zal sluiten. De rechter geeft daarbij aan binnen welke termijn een uitspraak volgt. Meestal gebeurt dat schriftelijk binnen 6 weken na de zitting.

Wilt u meer weten over de beroepsprocedure of de risico’s die u daarbij mogelijk loopt, neem dan contact met ons op via 020 244 16 22 of via info@taxstudio.nl

Groeten van Tax Studio