Tax Studio

Algemene voorwaarden Tax Studio advocatenpraktijk

1) Mevrouw mr. D.N.N. Jansen drijft haar onderneming in de vorm van een eenmanszaak

handelend onder de namen Tax Studio en Jansen Fiscale Advisering & Procesvoering. De

opdracht wordt aangegaan op naam van Tax Studio en op naam van haar opdrachtgever.

2) Tax Studio zal bij de uitvoering van de opdrachten zoveel als mogelijk de zorg van een goed

opdrachtnemer in acht nemen. De overeenkomsten hebben betrekking op

inspanningsverbintenissen en niet op resultaatsverbintenissen.

3) Tax Studio is gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen indien en

voor zover dat door Tax Studio nodig wordt geacht. Tax Studio is niet aansprakelijk voor fouten

of tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van derden

te aanvaarden.

4) De aansprakelijkheid van Tax Studio is beperkt tot het bedrag dat door de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het

onder de verzekering toepasselijk eigen risico. De maximale dekking onder de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt €500.000. Indien om welke reden ook de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de laatste twaalf maanden waarin de opdracht

werd uitgevoerd is gefactureerd met een maximum van €10.000.

5) Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de

gronden waarop de opdrachtgever zich beroept hem ter kennis zijn gekomen of hij met deze

gronden redelijkerwijze bekend had kunnen zijn. Voorts verjaart iedere vordering op

schadevergoeding door verloop van twee jaren nadat de door Tax Studio geleverde diensten, die

aanleiding vormen voor de schade, zijn geleverd.

6) Tax Studio is als gevolg van geldende regelgeving verplicht om de identiteit van cliënten vast te

stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden. Door het geven van de

opdracht, stemt opdrachtgever hiermee in en geeft hiervoor toestemming.

7) Het uurtarief wordt jaarlijks herzien. Naast het uurtarief is de opdrachtgever eventuele kosten

van derden, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, het raadplegen van

registers etc. verschuldigd. Tax Studio kan betaling van een voorschot verlangen. Dit voorschot

wordt verrekend met de einddeclaratie. Er worden geen kantoorkosten berekend. Wel is BTW

verschuldigd.

8) Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14

dagen na de ontvangst van de factuur. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kunnen de

werkzaamheden zonder nadere ingebrekestelling worden opgeschort. Betalingen gelden te allen

tijde allereerst ter delging van opgelopen rente, vervolgens ter delging van kosten betreffende

de invordering en ten slotte van delging van de oudste nog openstaande facturen.

9) Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te

beëindigen. Een dergelijke opzegging leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de opzeggende

partij, voor schade die de andere partij eventueel leidt. De opdrachtgever dient in ieder geval de

diensten die tot het moment van opzegging zijn verricht en de tot dat moment gemaakte kosten

te betalen.

10) Mocht een van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling op enig moment nietig

of niet van toepassing blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Algemene voorwaarden Tax Studio te Amsterdam, KvK: 34392573

11) Op de werkzaamheden van de advocaten van Tax Studio is de klachtenregeling van Tax Studio

van toepassing. Zie daarvoor www.taxstudio.nl/klachtenregeling

12) Op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en Tax Studio is het Nederlands recht van

toepassing, waarbij de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is.