Beleidsrichting “Direct aanpassen”: Een modernisering of een manier om navordering makkelijker te maken?
Beleidsrichting “Direct aanpassen”: Een modernisering of een manier om navordering makkelijker te maken?
31 mei 2024 

Beleidsrichting “Direct aanpassen”: Een modernisering of een manier om navordering makkelijker te maken?

Eind maart verscheen beleidsrichting direct aanpassen. Het beleidsdocument bevat een eerste voorstel om het systeem van heffing te wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen moeten het heffingssysteem eerlijker, eenvoudiger en moderner maken. Volgens het Ministerie van Financiën sluit het wettelijk systeem niet aan bij de moderne techniek. Het beleidsstuk betreft een eerste versie, een eerste opzet. Nog niet alles is uitgekristalliseerd en op een aantal punten moeten nog keuzes worden gemaakt.

Dat neemt niet weg dat het zinvol is om kennis te nemen van de voorgenomen plannen. Ik zal hierna puntsgewijs aangeven wat de voorgenomen wijzigingen inhouden.

Voorgestelde wijzigingen 

Aanslagbelasting (inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting)

Wijzigingen voor belastingplichtige 

 1. Gaat in eerste instantie gelden voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
 2. Aanslagtermijn blijft 3 jaar
 3. Tegen een aanslag staat niet langer bezwaar open
 4. Belastingplichtige kan om herziening vragen.
 5. De herzieningstermijn is 3 jaar en wordt voor belastingplichtige niet verlengd met het verleende uitstel voor het doen van aangifte.
 6. Wordt de aanslag pas aan het einde van de aanslagtermijn opgelegd dan wordt de herzieningstermijn verlengd met een half jaar.
 7. Als de inspecteur het verzoek om herziening afwijst kan belastingplichtige bezwaar maken.
 8. Een verzoek om ambtshalve vermindering na de herzieningstermijn is niet meer mogelijk
 9. De mogelijkheid om herziening te vragen wordt mogelijk beperkt bij nieuwe jurisprudentie (wordt onderzocht)

 Wijzigingen voor de inspecteur

 1. Inspecteur kan de aanslag ten nadele van de belastingplichtige herzien
 2. Hieraan zijn geen voorwaarden verbonden
 3. De termijn bedraagt 3 jaar en wordt voor de inspecteur wel verlengd met het verleende uitstel voor het doen van aangifte
 4. Het nieuw feit wordt afgeschaft
 5. De herzieningstermijn kan onder voorwaarden worden verlengd met 5 jaar (dus 3 + 5= 8 jaar). Gedacht wordt aan kwade trouw (opzet) maar gedacht wordt ook aan gevallen waarin sprake is van grove schuld.
 6. Het opleggen van vergrijpboetes blijft mogelijk
 7. Er komt een sanctie (vergrijpboete/strafrechtelijke vervolging) als misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot herziening
 8. Inlichtingenverplichting blijft ongewijzigd en kan dus mogelijk langer worden uitgeoefend (afhankelijk van de herzieningstermijn)
 9. Ook aan het bewijsrecht verandert niks. Het leerstuk van de vereiste aangifte en de sanctie, de omkering en verzwaring van de bewijslast, wordt ook van toepassing op een onjuist verzoek op herziening.

Aangiftebelastingen (omzetbelasting/loonbelasting)

De wijziging van de heffingssystematiek gaat ook gelden voor de omzetbelasting en de loonbelasting, maar het beleidsstuk gaat daar niet echt diep op in. Een groot deel van beleidsstuk gaat over de inkomstenbelasting.

Wijzigingen belastingplichtige

 1. Belastingplichtige kan om herziening vragen van de op aangifte betaalde belasting
 2. Herziening van een teruggaaf is mogelijk
 3. De herzieningstermijn is 3 jaar
 4. Termijn vangt aan na het kalenderjaar waarop de belastingschuld betrekking heeft
 5. Een verzoek om herziening kan betrekking hebben op een kalenderjaar of meerdere tijdvakken
 6. Herziening van door het systeem opgelegde naheffingen is ook mogelijk

Wijzigingen inspecteur

 1. Naheffing na onderzoek blijft mogelijk
 2. Tegen een naheffing blijft bezwaar en beroep mogelijk.

Een moderner en eerlijker systeem of een manier om navordering makkelijker te maken?

Ik meen dat er veeleer sprake is van het laatste dan dat het systeem eerlijker wordt. Het is de vraag of dit voorstel de eindstreep gaat halen, maar duidelijk wordt dat het kabinet de mogelijkheden om op een later moment alsnog inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te heffen wil verruimen.

Wil je de wekelijkse update als eerste ontvangen? Meld je dan aan via deze link

Over de schrijver
Reactie plaatsen