Kun je de verdeling van gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering nog volledig wijzigen?
Kun je de verdeling van gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering nog volledig wijzigen?
22 februari 2024 

Kun je de verdeling van gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering nog volledig wijzigen?

Volgens art. 2.17, lid 4, Wet IB 2001 kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen, door de belastingplichtige en zijn partner gezamenlijk worden gewijzigd tot het moment waarop de aanslag of navorderingsaanslag van de belastingplichtige en zijn partner, onherroepelijk vaststaan. Hoe moet deze bepaling worden uitgelegd?

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2024

In de uitspraak van 13 februari 2024 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over art. 2.17, lid 4, Wet IB 2001 en het moment waarop de verdeling van het gezamenlijk inkomen nog kan worden gewijzigd (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2024, 21/408, ECLI:NL:GHARL:2024:1090).

Casus

Belastingplichtige en de echtgenoot waren in 2018 fiscale partners. Zij hebben in hun aangiften IB/PVV 2018 met betrekking tot de belastbare inkomsten uit eigen woning gekozen voor een verhouding 26,65% voor belastingplichtige en 73,35% voor de echtgenoot. Bij het opleggen van de primitieve aanslagen IB/PVV 2018 in december 2019 heeft de inspecteur die keuze gevolgd.

In juni 2020 hebben belastingplichtige en de (inmiddels erven van de) echtgenoot een herziene aangifte ingediend. In de herziene aangifte is naast het bedrag van het inkomen ook de verdeling daarvan gewijzigd.  Ze willen de eerder gemaakte verdeling wijzigen in 57,62% voor belastingplichtige en 42,38% voor de (erven van de) echtgenoot. Volgens de inspecteur is het wijzigen van de verdeling niet toegestaan omdat de primitieve aanslagen IB/PVV 2018 onherroepelijk vaststaan. Ter onderbouwing van het standpunt wijst de inspecteur op de parlementaire toelichting bij de Fiscale Onderhoudswet 2004.

Beslissing van het Hof

Het Hof is het met de inspecteur eens dat op basis van deze wetsgeschiedenis en de daarbij behorende wettekst het belastingplichtige en de erven van de echtgenoot niet zou zijn toegestaan om de eerder gekozen verdeling te wijzigen, maar het Hof wijst er vervolgens op dat artikel 2.17, lid 4, Wet IB 2001 per 1 januari 2009 is gewijzigd. De passage waarin was opgenomen dat verdeling van gemeenschappelijke inkomensbestanddelen niet kon worden gewijzigd als deze al in onherroepelijke (navorderings)aanslagen waren begrepen, is per 1 januari 2009 komen te vervallen. Daarmee heeft, volgens het Hof, de toelichting bij de fiscale onderhoudswet 2004 haar belang verloren.

Een belastingplichtige en zijn partner zijn naar het oordeel van het Hof dan ook gerechtigd een eerder door hen gekozen verdeling te wijzigen tot het moment waarop zowel de (navorderings)aanslag van de belastingplichtige als de (navorderings)aanslag van de partner onherroepelijk vaststaat. Het Hof merkt hierbij op dat wanneer een wijziging van de verdeling ertoe leidt dat de verschuldigde belasting bij één van de fiscale partners meer bedraagt dan het bedrag dat tot dan toe is geheven, het meerdere ook na het verstrijken van vijf jaren op de voet van artikel 16, lid 3, AWR kan worden nagevorderd.

Kennisgroepstandpunt  Belastingdienst

Het standpunt van de Belastingdienst is (nog) niet aangepast. De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden is van recente datum maar het Hof Den Haag heeft dit vorig jaar ook al beslist. Misschien wil de Belastingdienst het oordeel van de Hoge  Raad afwachten, maar zou het geen goed idee zijn als in tussen tijd de andersluidende rechtspraak bij het standpunt wordt vermeld?

Meer  lezen?

Wil je meer weten? Schrijf je in via de knop  'Abonneer je hier!' hieronder en ontvang wekelijks naast een samenvatting, ook meer over de context en de toepassing:

Wil je wekelijks alleen een korte samenvatting van de actualiteit ontvangen? Meld je dan aan via deze link


Lees het hele artikel op Tax Studio Online

Dit deel van het artikel is een gratis onderdeel van het gehele artikel. Wil je de rest ook lezen? Lees dan verder op Tax Studio Online en in max 10 mins per week

Lees je over context en toepassing

Krijg je en houd je overzicht van het formele belastingrecht

Blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

Vind je de artikelen eenvoudig terug op onderwerp in een database

    
    abonneer je hier!   

  

 

 

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen