Wanneer wordt een verzoek om ambtshalve vermindering gehonoreerd?
Wanneer wordt een verzoek om ambtshalve vermindering gehonoreerd?
15 december 2022 

Wanneer wordt een verzoek om ambtshalve vermindering gehonoreerd?

Als je een aanslag inkomstenbelasting ontvangt waarmee je het niet eens bent, kun je daartegen binnen zes weken bezwaar maken.

Wordt deze bezwaarmogelijkheid niet benut dan wordt de aanslag onherroepelijk en is deze in beginsel niet meer aan te tasten. Een uitzondering hierop is het verzoek om ambtshalve vermindering.

Verzoek om ambtshalve vermindering

 Mocht de belastingaanslag te hoog zijn maar is de bezwaartermijn verstreken dan kan de belastingplichtige een verzoek om ambtshalve vermindering doen.

Een verzoek om ambtshalve vermindering wordt alleen gehonoreerd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (art. 9.6 Wet IB jo art. 45aa Uitvoeringsregeling IB). Twee belangrijke voorwaarden bespreek ik hierna.

 Termijn

Een belangrijke voorwaarde is dat het verzoek op tijd moet worden gedaan. Het verzoek moet binnen 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de belasting betrekking heeft, worden ingediend. Dat geldt volgens de Hoge Raad ook als een navorderingsaanslag pas na het verstrijken van die 5 jaarstermijn wordt opgelegd. Na afloop van de vijfjaarstermijn kan geen succesvol verzoek om ambtshalve vermindering meer worden gedaan, maar belastingplichtige had uiteraard wel gewoon de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de navorderingsaanslag zelf.[1]

 Geen vermindering naar aanleiding van nieuwe rechtspraak

De tweede belangrijke voorwaarde is dat het verzoek om ambtshalve vermindering niet wordt gehonoreerd als deze wordt gedaan naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie. Hieronder wordt verstaan rechtspraak die is gewezen na het onherroepelijk worden van de belastingaanslag.

Onder meer deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022.[2]  In die zaak moest de Hoge Raad de vraag beantwoorden of het arrest van 24 december 2021, waarin de Hoge Raad – kort en bout- heeft beslist dat de box 3 heffing in strijd komt met Europees recht, nieuwe jurisprudentie vormt dat aan ambtshalve vermindering in de weg staat. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend. Gevolg hiervan is dat niet-bezwaarmakers zich niet op dat arrest kunnen beroepen en dus geen rechtsherstel kunnen krijgen voor de jaren waarover de aanslagen reeds onherroepelijk waren.

 Ambtshalve vermindering biedt dus niet altijd uitkomst als na het verstrijken van de bezwaartermijn blijkt dat de belastingaanslag te hoog is. Moet je dan altijd bezwaar maken voor het geval dat? Ik meen van niet, maar het is wel verstandig om na de ontvangst van het aanslagbiljet na te gaan of je ermee eens bent of niet.

 Wil je meer weten over een verzoek om ambtshalve vermindering? Neem dan gerust contact met mij op via info@taxstudio.nl of 020 2441622.

[1] HR 2 december 2022, nr. 22/00198, ECLI:NL:HR:2022:1795.

[2] HR 20 mei 2022, nr. 21/04407, ECLI:NL:HR:2022:720.

Over de schrijver
Reactie plaatsen