Geen aanslagbiljet ontvangen? Dit zijn de gevolgen voor het bezwaar
Geen aanslagbiljet ontvangen? Dit zijn de gevolgen voor het bezwaar
07 april 2023 

Geen aanslagbiljet ontvangen? Dit zijn de gevolgen voor het bezwaar

De bekendmaking van besluiten geschiedt door toezending of uitreiking van dat besluit. Veel besluiten van de Belastingdienst moeten nog op papier en per post bekend worden gemaakt. De regeling elektronisch berichtenverkeer vermeldt om welke besluiten het gaat. Het betreft onder meer belastingaanslagen, voor bezwaar vatbare beschikkingen en beslissingen op bezwaar. 

De ervaring is dat niet alle post door de belastingplichtige wordt ontvangen. Wat kunnen de gevolgen zijn als de belastingplichtige het aanslagbiljet niet heeft ontvangen?

Uitgangspunt bekendmaking belastingaanslag

Bij de beoordeling of een belastingaanslag op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Een belastingaanslag wordt bekendgemaakt door toezending van het aanslabiljet aan het juiste adres van belastingplichtige. Met de terpostbezorging van het biljet is de op het aanslagbiljet vermelde belastingaanslag bekend gemaakt.
  2. Als belastingplichtige stelt dat hij het aanslagbiljet niet heeft ontvangen, betwist hij daarmee eveneens de verzending van het aanslagbiljet door de inspecteur.
  3. De inspecteur moet dan niet alleen de verzending aannemelijk maken, maar ook aan welk postvervoersbedrijf het aanslagbiljet is meegegeven.

Aanslagbiljet niet ontvangen?

Fout Belastingdienst/verzending aanslagbiljet niet aannemelijk

Is het aanslagbiljet niet ontvangen door een fout van de Belastingdienst, bijvoorbeeld een onjuiste adressering, dan is de belastingaanslag niet bekendgemaakt.

Ook als de inspecteur niet aannemelijk kan maken dat hij het aanslagbiljet daadwerkelijk heeft verzonden, is de belastingaanslag niet bekendgemaakt.

Het gevolg hiervan is dat de termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt, niet is aangevangen. Een na de bezwaartermijn ingediend bezwaarschrift is in dat geval niet te laat ingediend. De bezwaartermijn begint namelijk pas te lopen als de belastingplichtige het aanslagbiljet onder ogen heeft gekregen.

Verzending is wel aannemelijk

Als de inspecteur de verzending van het aanslagbiljet wel aannemelijk kan maken, is de belastingaanslag bekendgemaakt. Dat betekent dat de bezwaartermijn is aangevangen. Een na de bezwaartermijn ingediend bezwaar is te laat. Het bezwaar wordt alleen dan in behandeling genomen als die termijnoverschrijding niet aan belastingplichtige kan worden toegerekend.

Als belastingplichtige stelt het aanslagbiljet niet te hebben ontvangen geldt het volgende. Heeft de inspecteur het aanslagbiljet aan het juiste adres van belastingplichtige verzonden, dan rechtvaardigt dat volgens de Hoge Raad het vermoeden van ontvangst. Juist geadresseerde post komt volgens de Hoge Raad in de regel aan op dat adres. Als belastingplichtige stelt dat hij het biljet niet heeft ontvangen, moet hij dat vermoeden ontzenuwen. Een geloofwaardige ontkenning kan daartoe voldoende zijn (ander bewijs is er ook niet). Als belastingplichtige het vermoeden heeft ontzenuwd, moet de inspecteur aannemelijk maken dat het biljet is ontvangen of aangeboden. Dat lukt meestal niet. De termijnoverschrijding is dan verschoonbaar.

Conclusie

Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt niet inhoudelijk behandeld. Het te laat indienen van een bezwaar terwijl je het niet eens bent met de belastingaanslag heeft dus vervelende gevolgen.

Betreft het een bezwaar tegen de inkomstenbelasting dan heb je nog een rechtsingang via de weg van de ambtshalve vermindering maar voor andere belastingmiddelen (omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc) geldt dat niet. Weliswaar wordt een te laat bezwaar ook in die gevallen beoordeeld als een verzoek om ambtshalve vermindering maar tegen een afwijzing, staat anders dan in de inkomstenbelasting geen bezwaar of beroep open bij de belastingrechter.

Heb je het aanslagbiljet niet ontvangen, wat helaas geregeld voorkomt, dan is het dus van belang te weten hoe hiermee wordt omgegaan.

Meer weten?

Wil je weten hoe ik hier in mijn praktijk mee omga? Iedere vrijdag deel ik dat per mail in een wekelijkse update. Vind je het leuk om deze updates te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Meer over de verplichtingen die ondernemers hebben vind je ook in mijn boek ‘Winnen van de belastingdienst? Doe je zo!’. Meer weten over het boek klik dan op de link Winnen van de belastingdienst.

Over de schrijver
Reactie plaatsen